Archeologisch hout

Houtonderzoek kan informatie leveren om een duurzame in situconservering te kunnen verwezenlijken of om tot een goede kwaliteit van hetopgegraven object te komen. Wanneer vindplaatsen in situ behouden moetenworden, is het van belang om houtmonsters in verschillende bodemlagen te nemen(direct onder de aerobe zone en dieper). Op basis van de levensverwachting kanbesloten worden om het beheer aan te passen of om tot opgraving over te gaan.Indien tot opgraving wordt besloten, kunnen de sterktewaarden (druksterkte,buigsterkte) worden gebruikt om invulling te geven aan de wijze van opgraven.

De archeoloog moet zelf inschatten aan hoeveel monsters houtonderzoek moet worden gedaan waarbij de mogelijke variatie in houtkwaliteit in relatie tot houtsoort en bodemlagen (direct onder de aerobe zone en dieper)in acht genomen wordt. Na monstername moeten de monsters zo snel mogelijk (binnen 1-2 dagen) bij SHR worden afgeleverd, verpakt in een plastic zak met zoveel water dat het hout waterverzadigd blijft. De monsterafmeting is minimaal 10 x 10 x 50 mm (l x b x d). Bij kleinere monsters kan geen gradiënt (noodzakelijk voor een goede inschatting van het verloop van de aantasting) worden vastgesteld en bij grotere monsters kan overwogen worden om daadwerkelijke druk- en buigproeven te laten uitvoeren (geeft meer zekerheid over de reststerkte).

De mate van aantasting zal worden bepaald volgens de internationalegepubliceerde classificatie. Veelal zullen kopse (soms radiale) coupes over degehele lengte van het monster worden gesneden. De coupes en aankleuring zijnafhankelijk van de aangetroffen houtsoort. Het vochtgehalte, de specificgravity, het as-gehalte en de impregneerbaarheid worden bepaald en eeninschatting zal worden gemaakt van de druksterkte en de buigsterkte op basisvan door SHR ontwikkelde modellen. Op basis van de houtsoort en de gradiëntover het monster van de onderzochte parameters, wordt een levensverwachtinguitgesproken voor de komende 50 jaar onder niet veranderendebodemomstandigheden. Bij dit soort onderzoek wordt een doorlooptijd van 6 wekengehanteerd. 

Kosten per monster (standaard onderzoek)

€ 386,-

Eenmalige rapportagekosten bij 1 – 5 monsters

€ 893,-

Vanaf 6 monsters is de monsterprijs inclusief

€ 495,-

rapportage

 

 

Kosten per klein monster (standaard onderzoek

€ 290,-

exclusief gradiënt)

Eenmalige rapportagekosten bij 1-5 kleine monsters

€ 337,-

Vanaf 6 monsters is de prijs per klein monster

€ 337,-

Inclusief rapportage

 

 

Kosten per groot monster (standaard onderzoek

€ 518,-

inclusief druk- en trektesten)

Eenmalige rapportagekosten bij 1-5 grote monsters

€ 1.104,-

Vanaf 6 monsters is de prijs per groot monster

€ 558,-

+ sterktetesten, inclusief rapportage

Monsters kunt u het beste via Track en Trace van PostNL opsturen.