Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van diensten door SHR Hout Research; hierna: SHR,gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 30 november 1999.

1. ALGEMEEN

Op alle overeenkomsten dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de opdrachtnemer dan wel gedane aanbiedingen of verstrekte adviezen door de opdrachtnemer,zijn de volgende bepalingen van toepassing. Ook indien de opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing verklaart, zullen deze voor de opdrachtnemer niet gelden tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen en door de opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen prijsopgaven, brochures, prijslijsten, offertes e.d. zijn vrijblijvend en zijn geldig voor maximaal een periode van twee maanden. Een aanbieding kan vormvrij worden herroepen door de opdrachtnemer.

2.2 Een aanvaarding van de aanbieding als bedoeld in het vorige lid welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijk gedane aanbieding door de opdrachtnemer en zal gelden als een nieuwe aanbieding door de opdrachtgever welke de opdrachtnemer niet bindt.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Overeenkomsten betreffende levering van diensten dan wel het uitbrengen van adviezen komen eerst tot stand na het uitbrengen van de offerte door de opdrachtnemer en de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever. De inhoud van de genoemde offerte en de bevestiging daarvan is voor beide partijen bindend. Hetzelfde geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken betreffende de overeenkomsten.

4. LEVERINGSTIJDEN/DIENSTEN

4.1 Voor zover een leveringstermijn is overeengekomen vindt geen afroep door de opdrachtgever plaats voor de overeengekomen leveringstermijn.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven leveringstijden immer als te zijn gedaan bij benadering en zijn niet een fatale termijn. De opdrachtnemer zal steeds trachtende opgegeven leveringstermijn zo veel mogelijk na te komen doch bij overschrijding daarvan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk een termijn te gunnen om alsnog de diensten te leveren alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de leveringstermijn.

4.3 Ten opzichte van de overeengekomen leveringstijden geldt dat bij een door de opdrachtnemer met reden te onderbouwen overschrijding daarvan de opdrachtgever niet het recht heeft de overeenkomst te annuleren of nadien betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren.

4.4 De opdrachtnemer is gerechtigd de door hem verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.

5. AANVAARDING

5.1 Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden worden de prestaties van welke aard dan ook door de op drachtnemer te zijn verricht en geleverd na schriftelijke afronding van het advies en toezending aan de opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben aanvaard indien niet binnen dertig dagen na ontvangst van het tussen- of eindadvies, schriftelijk heeft gereageerd en zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Voor zover de opdrachtnemer bij advisering en levering van diensten ook daadwerkelijk goederen levert, heeft de opdrachtnemer aanzijn verplichtingen voldaan door feitelijke levering van de goederen. Indien de opdrachtgever de levering onjuist acht, zal hij eveneens binnen dertig dagen na levering dienen te reclameren.

6. PRIJZEN

6.1 De opdrachtnemer zal alvorens de overeenkomst aan te gaan een prijsopgave doen aan de opdrachtgever.

6.2 De prijzen zijn samengesteld uit de door de opdrachtnemer te maken reis-, verblijf- en acquisitiekosten, overige kosten en een vergoeding voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer middels een prijs per uur of per project. De prijzen zijn altijd exclusief BTW.

6.3 De opdrachtnemer is gerechtigd voor aanvang van de opdracht een voorschot in rekening te brengen ter dekking van de te maken kosten.Voorts is de opdrachtnemer bij projecten van langere duur gerechtigd tevens tussentijds een honorarium in rekening te brengen.

6.4 De prijzen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de kostenfactoren, geldend op de datum van de prijsaanbieding. Wijziging van kostenfactoren voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst mogen worden doorberekend,tenzij een vaste prijs is overeengekomen.

6.5 Indien de opdrachtnemer na onderzoek en de nodige verrichtingen/werkzaamheden dan wel nadere bevindingen moet constateren dat een negatief resultaat wordt behaald en het eindadvies ook een negatief resultaat moet aangeven wegens niet haalbaarheid of om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever ten minste de kosten te betalen als aangegeven in artikel 6 lid 2 alsmede het uurtarief voor de werkzaamheden welke de opdrachtnemer tot dan toe heeft gemaakt.

7. BETALING

7.1 Betaling dient altijd te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

7.2 Alle betalingen dienen zonder enig aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

7.3 Bij niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel een ingebrekestelling vereist zal zijn. Bij niet tijdige betaling als bepaald in lid 1 heeft de opdrachtnemer het recht de opdrachtgever rente in rekening te brengen, zijnde de wettelijke rente.

7.4 Voorts is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke de opdrachtnemer moet maken om tot voldoening van de vordering te geraken.

Buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom plus rente exclusief BTW, meteen minimum van euro 45,-.

7.5 Bij nalatigheid in de betaling heeft de opdrachtnemer het recht, na schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, lopende overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot volledige schadevergoeding.

8 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

8.1 De opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen en andere gegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht.

8.2 Alle door de opdrachtnemer vervaardigde tekeningen en / of berekeningen en / of onderzoeksresultaten blijven haar eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van er in voorkomende constructies, vormen of details, resultaten alsmede het aan derden ter inzage geven daarvan is zonder toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan en zal worden beschouwd als een inbreuk op de aan de opdrachtnemer toebehorende intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook.

9 UITVOERING

9.1 De uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer geschiedt op aanwijzingen volgens de gegevens welke de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger heeft verstrekt.

9.2 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht het eventueel overeengekomen tijdschema zo veel mogelijk aan houden. Het onderzoek of de behoefte aan nadere gegevens van welke aard ook, kunnen rechtvaardigen dat de opdrachtnemer een langere termijn voor de uitvoering behoeft. Aan overschrijding van de uitvoeringstermijn kan de opdrachtgever geen recht ontlenen om tot ontbinding van de overeenkomst te komen noch bestaat enig rechtop schadevergoeding.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte diensten en de inspanningen welke zij heeft gepleegd om tot een resultaat te komen. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verrichte diensten of bereikte resultaten indien is of wordt uitgegaan van onjuiste formulering van de opdracht, onjuiste gegevens door de opdrachtgever verstrekt, dan wel indien er sprake is van onjuiste samenstelling van producten, verkeerde berekeningen of tekeningen. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk indien voor de te leveren diensten of goederen een eventueel beoogde certificering niet wordt verkregen.

10.2 Verwerking of bewerking van de door de opdrachtnemer geleverde goederen dan wel uitvoering van de door de opdrachtnemer verleende diensten of consulten komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij met betrekking tot de uitvoering of verwerking anders is overeengekomen.

10.3 De opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolg en / of bedrijfsschade uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd,behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid zijdens de opdrachtnemer.

10.4 Voor zover de opdrachtnemer krachtens de wet enigerlei wijze aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor iedere schade is uitgesloten indien de verzekeringsmaatschappij waarbij dit risico is ondergebracht, op enigerlei wijze niet tot betaling van de schade zal overgaan.

10.5 Evenmin erkent de opdrachtnemer enige aansprakelijkheid met betrekking tot het definitief verkrijgen van subsidies indien deze door de opdrachtnemer zijn aangevraagd noch bestaat enige aansprakelijkheid met betrekking tot de gevoerde procedure met betrekking tot de aanvraag en het verkrijgen van de eventuele subsidie.

11 OVERMACHT

11.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van de opdrachtnemer gevergd kan worden dan wel dat naleving feitelijk onmogelijk is geworden geven de opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere het vertraagd leveren door toeleveranciers ten gevolge van overheidsbesluiten, fiscale maatregelen, oorlogssituaties, in- of uitvoerverboden dan wel maatregelen van de Nederlandse of buitenlandse overheid. Voorts zijn dergelijke omstandighedenbedrijfsbezettingen, technische storingen in het onderzoek of productieproces, wateroverlast,brand, diefstal en vernielingen e.d.

12 ANNULERING EN KREDIETWAARDIGHEID

12.1 De opdrachtnemer is gerechtigd het contract of een opdracht te annuleren dan wel te beëindigen indien na het afsluiten van het contract ongunstige inlichtingen omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever de opdrachtnemer ter kennis komen.

12.2 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert is hij verplicht alle reeds aangeschafte materialen en grondstoffen dan wel kosten inclusief lonen te betalen en voorts een algemene schadeloosstelling te betalen van 10% van de contractuele prijs.

13 BESCHERMING RESULTATEN EN KENNIS

13.1 De opdrachtnemer zal resultaten van de opdracht geheim houden tot 2 jaar na het beëindigen van de opdracht, tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen.

13.2 De opdrachtnemer heeft en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten waaronder octrooien, merken en auteursrechten op alle tekeningen, modellen, geschriften en processen in welke vorm dan ook welke hij in het kader van de opdracht produceert, vervaardigt en publiceert.

De opdrachtgever dient te allen tijden ook na beëindiging van de opdracht de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer te respecteren en deze niet commercieel te exploiteren of zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden over te dragen,tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt.Bij overname van de intellectuele eigendomsrechten is de opdrachtnemer gerechtigd een nader overeen te komen prijs inrekening te brengen.

13.3 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd octrooien aan te vragen voortkomend uit de specifieke en opgedane kennis uit de betreffende opdracht. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd modellen c.q.merken te deponeren op de daartoe voorgeschreven wijze.

13.4 De opdrachtgever is gerechtigd met inachtneming van artikel 8.2 nieuwe kennis,gegevens, rekenmethodes, programma’s en procédés, verworven of voortkomend uit de uitvoering van de opdracht tijdens en na beëindiging van de opdracht voor zichzelf te gebruiken met inachtneming van hetgeen in artikel 13.2 is bepaald.

13.5 De opdrachtgever heeft het volledig en vrije gebruiksrecht van alle resultaten, die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer worden gerapporteerd met in achtneming van artikel 8 lid 2 en 13 lid 2.

14 MEER- EN MINDERWERK

14.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door aanvulling of wijziging in de opdracht doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering of indien van de geschatte uren of hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen zo spoedig mogelijk na constatering door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk worden bericht.

14.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

15 TRANSPORT

15.1 Alle goederen welke door de opdrachtnemer, op welke wijze dan ook, worden aangeleverd nabewerking of onderzoek, reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook indien de opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

16 EIGENDOMSRECHTEN

16.1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde stoffelijke zaken en goederen of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van de opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. De opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de verrichte werkzaamheden uiteen dergelijke overeenkomst niet heeft betaald dan wel op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.16.2 De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en dient zulks jegens derden welke een pandrecht willen vestigen, uitdrukkelijk mede te delen.

16.3 De opdrachtnemer behoudt zich het stil -pandrecht voor op de door de opdrachtgever aangeleverde goederen, één en ander voor zover de opdrachtgever om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever verboden om de geleverde en bij de opdrachtnemer geplaatste goederen een vuist- of stilpandrecht ten behoeve van derden te vestigen.

16.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tot betaling van de nota's welke door de opdrachtnemer zijn verzonden met name ook de eindnota na beëindiging van de opdracht,heeft de opdrachtnemer het recht het eindrapport onder zich te houden totdat volledige betaling van alle openstaande nota's heeft plaatsgevonden.

17 VERGUNNINGEN EN SUBSIDIES

17.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die nodig zijn om het werk uit te voeren voor de opdrachtnemer tijdig worden verkregen. Eén en ander geldt ook voor vergunningen krachtens de EU of soortgelijke internationale instellingen.

17.2 Subsidies welke voor de werkzaamheden te verrichten door de opdrachtnemer nodig zijn en welke verkregen worden van nationale of internationale instanties dienen door de opdrachtgever tijdig te worden afgerond. Indien betaling aan de opdrachtnemer moet geschieden uit het verkrijgen van de subsidie,heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de subsidie definitief en onherroepelijk is geworden en wordt verleend.

17.3 Desgevraagd kan de opdrachtnemer hulp en ondersteuning verlenen bij het enkel aanvragen van de subsidie. Eén en ander laat onverlet hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 5 omtrent de aansprakelijkheid. Bij het aanvragen van de subsidie en het verkrijgen daarvan is de opdrachtnemer niet gehouden daartoe administratieve procedures te voeren tenzij partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

18 VERWIJDERING

18.1 Indien de opdrachtnemer na beëindiging van de opdracht roerende zaken onder zich heeft van de opdrachtgever dient de opdrachtgever na beëindiging van de opdracht de goederen voor eigen rekening en risico af te halen dan wel te doen afhalen, zulks binnen één maand na beëindiging van de opdracht. Bij gebreke van tijdig ophalen van deze zaken is de opdrachtnemer gerechtigd de zaken te verwijderen of te doen verwijderen op kosten van de opdrachtgever.

19 STAND DER TECHNIEK

19.1 De opdrachtnemer handelt alle opdrachten af en verricht alle werkzaamheden conform de stand der techniek ten tijde van de opdrachtverlening.

20 GESCHILLEN

20.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel betreffende nader tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting door de Nederlandse rechter worden beoordeeld. Dit geldt ook voor de overeenkomsten met een internationaal karakter.

20.2 Op alle overeenkomsten zoals hierboven omschreven, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn, waarbij zulks eveneens geldt voor overeenkomsten met een internationaal karakter.

20.3 Indien na het oordeel van de opdrachtnemer een geschil van technische aard is heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan een door de opdrachtnemer te bepalen arbitragecommissie, in te stellen door een daartoe bevoegd en erkend Nederlands arbitrage-instituut.